• Để bán €18,000 Thuế VAT không áp dụng
  • Số tham chiếu BB29374
  • Paphos
  • Tsada
  • khu đất khu dân cư
  • Lô đất: 1673m²

Để bán : khu đất khu dân cư - Paphos, Tsada

This asset is a field in Tsada, Paphos. All urban features must be checked with the proper authorities. The Seller has the right to review the selling prices without any prior notice.

Tiêu đề
Tiêu đề hành động có sẵn
đọc thêm và xem tất cả các tính năng

Bản đồ vị trí tài sản