• Để bán €66,000 Thêm thuế giá trị gia tăng
  • Số tham chiếu BB28132
  • Paphos
  • Polemi
  • khu đất khu dân cư
  • Lô đất: 6689m²

Để bán : khu đất khu dân cư - Paphos, Polemi

Agricultural Field in Polemi, Paphos for sale.

Tiêu đề
Tiêu đề hành động có sẵn
đọc thêm và xem tất cả các tính năng